Objednávky nad 70 EUR poštovné ZDARMA.

Ochrana osobných údajov


Článok I.Úvodné ustanovenia


Prevádzkovateľom je Martin Uličný, Rybárska 23, 080 06, Prešov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú info@tonery1.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.


Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„ Osobné údaje “ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby(ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Ako návštevník alebo zákazník našej webstránky spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.


Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ


Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných
údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.


Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného
predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto
osobných údajov.


Príjemcami týchto osobných údajov je kuriérska spoločnosť a Slovenská pošta s ktorými (okrem Slovenskej
pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.


Osobné údaje na marketingové účely


Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše emailové
 adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš
súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov nie je žiadna tretia strana.


Cookies


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy
 na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory
 cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto
súborov je spoločnosť Google a Facebook (https://policies.google.com/technologies/partner-
sites, https://www.facebook.com/privacy/explanation ).Článok III
.

Práva dotknutej osoby


Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na
 ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva
na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
 odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás
prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.
Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
.

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf